Savonlinnan Toimintakeskus ry tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä Savonlinnan Toimintakeskus ry

Virpi Leskinen, toiminnanjohtaja

Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna

044 309 8241

virpi.leskinen@toimarisln.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kirjatut rekisterit ovat Savonlinnan Toimintakeskuksen käytössä.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Markkanen

044 055 4704

jari.markkanen@toimarisln.fi

3. Rekisterin nimi

Tämä tietosuojaseloste koskee Savonlinnan Toimintakeskuksen ylläpitämiä rekisteitä; verkkokaupan asiakasreksiteliä, yhdistyksen jäsenrekisteriä, hankeasiakkaiden henkilörekisteriä, valmennusasiakkaiden henkilörekisteriä.

4. Rekisteröidyt

Rekisterissä olevat henkilöt koostuvat Toimintakeskuksen kuluttaja-, jäsen-, henkilöstö-, hankeasiakas- sekä – valmentautujarekistereistä.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterien ylläpitäminen on välttämätöntä toiminnan ylläpitämiseksi. Osa rekistereistä perustuu lakiin ja osa henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Savonlinnan Toimintakeskus ei kerää turhia henkilötietoja.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekistereihin kerätään kulloiseenkin rekisteriin oleelliset tiedot, kuitenkin vähintään nimi- ja yhteystiedot. Hankeasiakkailta kerätään hankkeen tarpeisiin oleelliset tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on henkilö itse.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena EU ohjelmakauden mukaiset EURA järjestelmän asiakastiedot.

9. Tietojen suojaus

Savonlinnan Toimintakeskus säilyttää henkilötietoja salasanan, palomuurin takana olevissa Lemonsoft-, PAR-, HILKKA-asiakastietojärjestelmissä, lisäksi hankeasiakkaita kootaan EURA-järjestelmään. Yhdistyksen jäsenrekisteriä säilytetään salasanalla suojatussa tietokoneessa. Paperisia tietoja säilytetään lukitussa kaapissa.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenrekisterissä tiedot säilytetään jäsenyyden keston ajan. Palkansaajatiedot säilytetään lain mukaisesti, hanke- ja valmentautujatiedot säilytetään asiakkuuden ajan.

11. Tietojen käsittelijät

Yhdistyksen rekisteritietoja käsittelevät ainoastaan yhdistyksen työntekijät, henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Savonlinnan Toimintakeskuksen tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai tietojensa poistoa, tulee pyyntö toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuojavastaava, Jari Markkanen Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna. Pyynnöstä tulee käydä ilmi

– henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika

– ajanjakso, mitä pyyntö koskee

– tieto siitä, mitä tiedoille halutaan tehtävän

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tietosuojaan ja rekistereihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse tietosuojavastaavaan

Jari Markkanen

jari.markkanen@toimarisln.fi

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida mahdollisista muutoksista laittamalla nettisivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.